Bestuur

Tennisclub Teuge heeft de structuur van een vereniging. Dat wil zeggen dat de ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan is. De ledenraad heeft een bestuur gekozen/benoemd dat zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. De uitvoering van de beleidslijnen die de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld heeft. De beleidslijnen zijn neergelegd in dit beleidsplan. Het beleidsplan is het grove actieplan dat door de ledenraad is vastgesteld en het bestuur draagt zorg voor de uitvoering. Beslissingen die genomen moeten worden binnen de kaders van het beleidsplan behoren tot de bevoegdheid van het bestuur. Achteraf wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de ledenraad. Dit gebeurt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.   Het bestuur bestaat uit vier personen. De voorzitter (Jan Dijkstra), de secretaris/de penningmeester (Gerhard van Zandvoort) en twee leden (Hetty van Zandvoort en Martin Nieuwenhuis ).   De uitvoerende taken van het bestuur zijn onderling verdeeld. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Het huidige bestuur heeft besloten om collectief op te treden wat inhoudt dat alle bestuursbesluiten en portefeuillebesluiten gezamenlijk worden genomen.   In het kort is de volgende verdeling tot stand gekomen:
  • Jan Dijkstra houdt zich bezig met de coördinatie van de algemene dagelijkse gang van zaken binnen de club, de contacten met de KNLTB, de gemeente en andere relevante externe contacten. Hij is voorzitter van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Waar nodig ondersteunt hij de andere bestuursleden. verder coördineert hij de zaken rond communicatie, waaronder de Nieuwsbrief, Facebook, publicaties in streekbladen en dergelijke.
 
  • Gerhard van Zandvoort houdt zich bezig met beheer van de financiën, het opstellen en verzenden van rekeningen, het innen van gelden zoals contributies en sponsorbijdragen en de boekhoudkundige verwerking en verslaglegging van alle financiële transacties. Daarnaast zorgt de penningmeester voor de begroting en de jaarrekening. Ook voert de penningmeester de ledenadministratie. Gerhard is verder het aanspreekpunt voor de leden als het gaat om privacy aangelegenheden in het kader van de AVG.
 
  • Hetty van Zandvoort trekt de kar van de Accomodatiecommissie (AcC). Deze AcC houdt zich bezig met alle zaken rond en inzake de accommodatie, het tennispark. Hieronder vallen o.a. de baanverhuur aan derden, de baanverhuur aan leden, het kantinebeheer, verhuur van de accommodatie, beschikbaar stellen van accommodatie-faciliteiten aan derden, etc. Binnen de AcC kunnen voor de uitvoering diverse afzonderlijke groepen operationeel zijn. Te denken valt aan de groep baanonderhoud, de inkoop van kantine-producten, het schoonhouden van de kantine, het schoonhouden van het clubhuis, het onderhoud van het gebouw, etc..
 
  • Martin Nieuwenhuis ondersteunt de andere bestuursleden op alle verschillende beleidsterreinen. Hij is tevens het Matchpoint binnen de club. Dat wil zeggen: hij bemiddelt tussen leden die op zoek zijn naar tennismaatjes binnen de club.
  Het bestuur komt in principe maandelijks bij elkaar in vergadering. De dagelijkse gang van zaken wordt dan besproken en voor uitvoerende werkzaamheden worden aanspreekpunten aangewezen rekening houdend met de bovenstaande taakverdeling. Van de bestuursvergadering worden verslagen gemaakt en een uittreksel daarvan komt periodiek in de Nieuwsbrief.    
Tennisvereniging TC Teuge   www.tennisclubteuge.nl De Zanden 96, Teuge 055-3232149
Jan Dijkstra Voorzitter voorzitter@tennisclubteuge.nl Stinzenlaan 120, Twello 06-29584011
Gerhard van Zandvoort Secretaris secretaris@tennisclubteuge.nl
Gerhard van Zandvoort Penningmeester penningmeester@tennisclubteuge.nl Chopinstraat 8, Twello 06-12904630
Gerhard van Zandvoort Ledenadministratie ledenadmin@tennisclubteuge.nl    
Hetty van Zandvoort Accomodatiebeheer accomodatiecommissie@tennisclubteuge.nl Chopinstraat 8, Twello 06-30220000
Technische zaken en activiteiten   techn.zaken@tennisclubteuge.nl